Надад хэлэх үг байна
Видео мэдээБУСАД
Хүн амын тоо
Өрхийн тоо ?
Газар нутгийн хэмжээ ?
Өрхийн дундаж хүн ам
3-4
Хүн амын нягтаршил ?
Хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах цэцэрлэгийн тоо
Ерөнхий боловсролын сургууль
Аюултай бүсээс 100м зайд оршдог хүн амын тоо
3227м2
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
0.06
Зохиогчийн эрх © 2014 Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газар CloudNetwork LLC